Як вам наш новый дизайн?
Результати
Консультант

Поставте запитання

 


Лига

Головна »Інституційним інвесторам»Управління активами НПФ

Управління активами НПФ

Співпраця з КУА АПФ "Українські фонди" означає для клієнта мінімізацію не лише його інвестиційних ризиків, пов'язаних з інвестуванням в окремі фінансові інструменти, але й інституційних ризиків, пов'язаних з надійністю роботи конкретної фінансової установи.

Основним завданням при управлінні активами недержавних пенсійних фондів є формування добре диверсифікованого інвестиційного портфелю з метою отримання стабільного доходу для захисту від інфляції та примноження коштів учасників НПФ. Для цього обирається збалансована стратегія інвестування, яка передбачає отримання прибутків при помірних ризиках.

Управління активами включає в себе:

КУА АПФ "Українські фонди" здійснює управління активами недержавних пенсійних фондів:

 

Відкритий недержавний пенсійний фонд «Український пенсійний фонд»
Недержавний Професійний пенсійний фонд «ХЛІБНИЙ»
Професійний недержавний пенсійний фонд «Пенсійний фонд Професійної спілки атестованих працівників органів  внутрішніх справ України»

Ми пропонуємо Радам НПФ професійні послуги з управління:

Крім того, ми готові надати професійні послуги Адміністратора пенсійного фонду

Вимоги до здійснення управління активами пенсійного фонду

 1. Управління активами пенсійного фонду здійснюється особою, яка провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, окремо щодо кожного пенсійного фонду відповідно до затверджених їх статутами пенсійних схем та інвестиційних декларацій у порядку, що визначається договором про управління активами пенсійного фонду і цим Законом, в тому числі шляхом надання відповідних розпоряджень торговцям цінними паперами та зберігачу.
 2. Особа, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами, зобов'язана:
  • здійснювати операції щодо управління активами відповідно до інвестиційної декларації пенсійного фонду та укладеного договору про управління активами;
  • подавати щороку раді фонду пропозиції щодо внесення змін до інвестиційної декларації фонду; 
  • надавати звітність, передбачену Законом про НПЗ.
 3. У разі коли особа, що провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, надає розпорядження щодо операцій з цінними паперами торговцю цінними паперами, копія цього розпорядження обов'язково надається 3берігачу.

Видача ліцензії на провадження діяльності з управління активами

 1. Видача ліцензії на провадження діяльності з управління активами особі, яка відповідає вимогам Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та на умовах, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку .
 2. Ліцензія на провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів видається особі за умови, що вона має оплачений грошовими коштами статутний капітал на день державної реєстрації такої особи, не менший ніж:
  • для компанії з управління активами - сума, еквівалентна 300 тис. євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України;
  • для особи, що отримала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, - сума, еквівалентна 500 тис. євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України.
 3. Компанія з управління активами, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами пенсійних фондів, зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менше ніж сума, еквівалентна 200 тис. євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України.
  Особа, яка отримала ліцензію на провадження діяльності з управління активами та ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менше ніж сума, еквівалентна 300 тис. євро за офіційним обмінним курсом Національного банку України.
 4. У разі зменшення розміру власного капіталу, визначеного частиною третьою цієї статті, особа, яка здійснює управління активами пенсійного фонду, зобов'язана:
  • повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку;
  • привести розмір власного капіталу у відповідність з обов'язковим розміром, установленим частиною третьою статті 38 Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», протягом шести місяців з дня виникнення такої невідповідності та подати звіт про усунення цієї невідповідності Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.
  • Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право прийняти рішення про продовження строку усунення невідповідності розміру власного капіталу особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду на строк не більше ніж три місяці.

Обмеження діяльності осіб, що здійснюють управління активами пенсійних фондів

 1. Особи, що здійснюють управління активами пенсійних фондів, під час провадження такої діяльності не мають права:
  • використовувати пенсійні активи пенсійного фонду для забезпечення виконання будь-яких зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням цього пенсійного фонду, в тому числі власних;
  • здійснювати за рахунок активів пенсійних фондів операції з придбання, набуття внаслідок міни активів, у тому числі цінних паперів, які не можуть бути віднесені до пенсійних активів відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;
  • від імені пенсійного фонду надавати позику або брати позику чи кредит, які підлягають поверненню за рахунок пенсійних активів фонду;
  • укладати від імені пенсійного фонду угоди купівлі-продажу, міни, дарування та інші угоди щодо відчуження пенсійних активів з його пов'язаними особами, а також з іншими пенсійними або інвестиційними фондами, які знаходяться у неї в управлінні;
  • інвестувати пенсійні активи з порушенням обмежень, встановлених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення»;
  • безоплатно відчужувати пенсійні активи.
 2. Особа, що здійснює управління активами пенсійних фондів, не може здійснювати за власні кошти операції з такими ж самими цінними паперами, які купуються, продаються або обмінюються нею від імені пенсійних фондів, з якими вона уклала договори. Така особа зобов'язана сформувати резервний фонд у розмірі та порядку, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.